Viễn Tổ húy Cung (弓)

Thông tin

?
24/9
Viễn Tổ húy Cung (弓)
(824,644)
 • Viễn
 • tổ
 • khảo
 • :
 • Tiền
 • kỳ
 • thụ
 • lệnh
 • chỉ
 • cai
 • hợp
 • chức
 • hương
 • đình
 • đại
 • đức
 • vọng
 • cung
 • tín
 • nam
 • Trương
 • Trọng
 • Công
 • huý
 • Cung
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Hoang
 • Lăng
 • xứ
 • toạ
 • khôn
 • hướng
 • cấn
 • .
 • Cửu
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • Hồ
 • hiệu
 • trinh
 • cát
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đồng
 • Yêm
 • xứ
 • toạ
 • nhâm
 • hướng
 • bính
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • Sử
 • thị
 • hàng
 • quý
 • huý
 • Đào
 • hiệu
 • mậu
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đội
 • lăng
 • xứ
 • toạ
 • khôn
 • hướng
 • cấn
 • .