Hiển Tổ húy Cường (強)

Thân sinh

Thông tin

?
1943
Hiển Tổ húy Cường (強)
(3672,4233)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • đình
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • Cường
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Lợn
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Quý
 • Mùi
 • niên (1943)
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • .

Huynh đệ