Hiển Tổ húy Khang (康)

Thân sinh

Thông tin

?
1/7/1945
Hiển Tổ húy Khang (康)
(3571+1,4223)
Dung
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Khang
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • nương
 • ngoại
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ât
 • Dậu
 • niên (1945)
 • thất
 • ngoạt
 • nhất
 • nhật (01/7) kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Đậu
 • thị
 • huý
 • Bốn
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • hoang
 • Hóp
 • xứ
 • .
 • Tạ
 • thế
 • Ất
 • Dậu
 • niên (1945)
 • .