Tằng Tổ húy Thuần (沌)

Thân sinh

Thông tin

?
13/10
Tằng Tổ húy Thuần (沌)
(4162,2913)
Cố Quang
 • Tằng
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sinh
 • đồ
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Thuần
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Dương
 • thị
 • hàng
 • tam
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Nương
 • Ngoại
 • xứ
 • .
 • Chính
 • kỵ
 • nhị
 • ngoạt
 • thập
 • cửu
 • nhật (19/1) kỵ