Hiển Tổ húy Huy (幃)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Huy (幃)
(3370,4122)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo :
 • Tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • trọng
 • công
 • huý
 • Huy
 • phủ
 • quân
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ :
 • Tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .

Huynh đệ