Hiển Tổ húy Thọ (壽)

Thân sinh

Thông tin

?
18/3
Hiển Tổ húy Thọ (壽)
(3174+6,4011)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • mạnh
 • công
 • huý
 • Thọ
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • .
 • .
 • xứ
 • .
 • Tam
 • ngoạt
 • thập
 • bát
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Trương
 • á
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .