Hiển Tổ húy Hành (行)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Hành (行)
(2770,3022)
 • Hiển
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • trọng
 • trương
 • huý
 • Hành
 • nhất
 • lang
 • .

Huynh đệ