Viễn Tổ húy Dĩnh (穎)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Viễn Tổ húy Dĩnh (穎)
(720,634)
 • Đường
 • tổ
 • bá :
 • Tiền
 • Thanh
 • quận
 • Trương
 • quý
 • phũ
 • huý
 • Dĩnh
 • phũ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • bản
 • thôn
 • Hoang
 • Thập
 • xứ