Thủy Tổ húy Tú (光秀)

Thông tin

1690±3
?
Thủy Tổ húy Tú (光秀)
(1  6,???)
Quang Tú
 • Thuỷ
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • Thanh
 • quận
 • hương
 • trung
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • tự
 • Quang
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • ,
 • mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • .
 • Thê
 • tử
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • hiệu
 • Từ
 • Thuận
 • nhụ
 • nhân
 • huý
 • Hột
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • Nương
 • Cai
 • xứ
 • .
 • Kỳ
 • tiên
 • Đại
 • Tiết
 • nhân
 • sinh
 • hạ
 • Tổ
 • nhất
 • nương
 • Trương
 • thị
 • huý
 • mỹ
 • nương
 • .
 • Tổ
 • nhị
 • nương
 • Trương
 • thị
 • mỹ
 • nương
 • .
 • Giáp
 • chi
 • tại
 • Y
 • .
 • Nhất
 • chi
 • Đông
 • Lỗ
 • Thượng
 • Phúc
 • thôn
 • .
 • Nhất
 • chi
 • tại
 • Ngô
 • thôn
 • tức
 • tự
 • Gia
 • Châu
 • giả
 • .


Từ đường họ đại tôn của thuỷ tổ Trương Quang Tú