Thủy Tổ húy Tú (光秀)

Thông tin

1690±3
?
Thủy Tổ húy Tú (光秀)
(1  6,???)
Quang Tú
 • Thuỷ
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • Thanh
 • quận
 • hương
 • trung
 • kỳ
 • lão
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • tự
 • Quang
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • ,
 • mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • .
 • Thê
 • tử
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • hiệu
 • Từ
 • Thuận
 • nhụ
 • nhân
 • huý
 • Hột
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • Nương
 • Cai
 • xứ
 • .
 • Kỳ
 • tiên
 • Đại
 • Tiết
 • nhân
 • sinh
 • hạ
 • Tổ
 • nhất
 • nương
 • Trương
 • thị
 • huý
 • mỹ
 • nương
 • .
 • Tổ
 • nhị
 • nương
 • Trương
 • thị
 • mỹ
 • nương
 • .
 • Giáp
 • chi
 • tại
 • Y
 • .
 • Nhất
 • chi
 • Đông
 • Lỗ
 • Thượng
 • Phúc
 • thôn
 • .
 • Nhất
 • chi
 • tại
 • Ngô
 • thôn
 • tức
 • tự
 • Gia
 • Châu
 • giả
 • .


Từ đường họ đại tôn của thuỷ tổ Trương Quang Tú
yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/imagick.so' - libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '1',
  'slug' => 'thuy-to-huy-tu-guang-xiu',
];

$_SERVER = [
  'PATH' => '/usr/local/bin:/bin:/usr/bin',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Sat, 29 Jan 2022 05:26:22 GMT',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'REMOTE_ADDR' => '44.192.65.228',
  'REMOTE_PORT' => '40430',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.153',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '443',
  'REQUEST_SCHEME' => 'https',
  'REQUEST_URI' => '/giapha/1-thuy-to-huy-tu-guang-xiu.html',
  'REDIRECT_URL' => '/giapha/1-thuy-to-huy-tu-guang-xiu.html',
  'REDIRECT_REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'HTTPS' => 'on',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'SSL_PROTOCOL' => 'TLSv1.3',
  'SSL_CIPHER' => 'TLS_AES_256_GCM_SHA384',
  'SSL_CIPHER_USEKEYSIZE' => '256',
  'SSL_CIPHER_ALGKEYSIZE' => '256',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'QUERY_STRING' => '',
  'SCRIPT_URI' => 'https://hotruongquang.com/giapha/1-thuy-to-huy-tu-guang-xiu.html',
  'SCRIPT_URL' => '/giapha/1-thuy-to-huy-tu-guang-xiu.html',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'LiteSpeed',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'X-LSCACHE' => 'on',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1656621416.214159,
  'REQUEST_TIME' => 1656621416,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];