Cội nguồn dòng họ Trương Quang làng Phú Hào.

Thủy tổ họ Trương Quang ở làng Phú Hào, xã Đại Tiết này là Khói phố 6, phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh là cụ Trương Quang Tú sinh vào khoảng cuối thế kỷ XVII (1690 ∓ 3 năm). Trong cuốn gia phả chữ Hán được viết năm Thành Thái thập tứ niêm (1902) có bài vị: "Tiên Tổ Khảo: Tiền Thanh Hà Quận, hương trung thọ thảo Trương Quý Công tự Quang Tú thụy ôn hòa phủ quân" Mộ tại Đại Tiết xã Cồn Đó xứ. Cụ Bà người họ Nguyễn có tên húy là Hột mộ tại Đại Tiết xã Nường Cai xứ. hai cụ có 6 người con (2 gái + 4 trai). Con gái đầu Tổ Cô nhất nương Trương thi húy Ký con gái thứ Tổ Cô nhị nương Trương thị huy Đê. Nhị mộ hai cô được câu tại xứ Nường Cai. Miếu thờ 2 cố nay tại tư gia Ông Trương Quang Năm. Tộc trưởng họ đại tôn của Thủy Tổ Trương Quang Tú ở phường Thạch Linh thành phố Hà Tĩnh. Ngày kỵ hai cô 4/2.

Bốn người con trai còn lại:

 1. Giáp chi tại y xã là Tiên Tổ Trương Quang Long sinh năm 1712 ( năm nhâm thìn), nay có nhà thờ Chi Ất ở phường Thạch Linh, tộc trưởng là Anh Trương Quang Dũng (đời thứ 10), mộ tại Đình Ất xứ. Đại tướng Quân Trương tướng công thụy Túc Thành mông tặng (được tặng): "Dực Bảo Trung Hưng" gia phong (tặng tiếp): "Đoan Túc Linh Phò Tôn Thần". Chính kỵ nhị ngoạt, nhị thập lục nhật mộ tại Đại Tiết xã Đình Ất xứ. Hai đạo sắc trên được lưu giữ tại miếu thờ bên cạnh từ đường Tiên Tổ Trương Quang Long. Người là con trai thứ 3 của Tiên Tổ Trương Quang Long có tên húy là Thiều (1760-1791) hơn Gia Long 2 tuổi, kém Quang Trung Nguyên Huệ 7 tuổi, mất trước Quang Trung một năm. Hai đạo sắc trên tấn phong không rõ năm nào, truy phong đạo sắc thứ nhất Khải Định nhị niên tam ngoạt thập bát nhật. Đạo sắc thứ hai Khải Định cửu niên (1924) nội dung hai đạo sắc được ghi trong giả Hán Nôm từ năm 1902. Được công nhận di tích văn hóa cấp tĩnh năm 2011. Miếu thờ vọng chung với miếu thờ vọng Thần Tổ húy Tình và miếu thờ Thần Mẫu húy Viêm
 2. Nhất chi tại Đông Lỗ xã Thượng Phúc thôn nới đây có nhà thờ mười tám đời của họ Đại Tôn Trương Quang và miếu thờ Tiến Sĩ Trương Quang Trạch (1641-1677) nguyên là quan ngự sử dưới thời vua Lê Huyền Tông. Có tên được khắc vào văn bia số 45 ở Văn miếu Quốc Tử Giám.
 3. Nhất chi tại ngô thôn (thôn ta) là Tiên Tổ đời thứ nhất (Họ Trương Quang ở làng Phú Hào xưa có nhà thờ làm 1930 cùng với miếu thờ thần tổ thần mẫu. Tộc trưởng là Anh Trương Quang Lưu (1948 đời thứ 10). Người có tên tự là Gia Châu Giã (chi đệ tứ) "Kỳ Di Khâm Mông Ân Tứ Thọ Lão" (thọ trên một trăm tuổi được tứ trụ triều đình ban tặng áo lụa). Một tấm lụa vua ban thật đủ vinh hạnh cho muôn đời sau rất tiếc là con cháu không biết sớm mà đón nhận. Mộ tại: Bản thôn, Đồng Yêm xứ; chính kỵ: tứ ngoạt sơ tứ nhật. Cụ bà Trương chính thất Trần thị hạng tam húy Chế hiệu tắc thuận nhụ nhin. Mộ tại Cồn Đung xứ. Chính kỵ thập nhất ngoạt thập ngũ nhật.
 4. Người con trai thứ 3 "Cao Cao Tổ Bá Tiền Thanh Hà quận Trương Quý Công húy Tình phủ quân. Do phần mộ cựu táng tại Đại Tiết xã Do miễn mộ táng tại cầu Vệ bụi Dứa xứ Ông có tên thụy là Chiêu cung kiếm tài anh, tang phùng chi hướng, kinh doanh phương ngoại, lao lạc sơn trung, ngô tộc (tộc ta) chiêu hồn ninh thố chi mộ nhị; Nhất tại bản Bụi Dứa xứ;Nhất tại Đại tiết xã địa phận. Sinh vi anh tử linh sơn trang, triệu tử ba cừu, cồn hoàng. Nhi lai thường ứng linh đồng phi lai pháp thủy bảo ngả tử tôn. Thành Thái tam niêm (1891) phụng tự chi vi Đồng tộc phụng ký. là Thần Tổ của dòng họ có miều thờ vọng bên ngoài từ đường Tiên Tổ Trương Quang Châu.
Tiên tổ Trương Quang Châu tới định cư ở làng Phú Hào, khoảng non nữa đâu thế ký thứ XVIII (1740∓3năm) tới nay gần 280 năm nếu lấy anh Trương Quang Lưu làm chính bái thì Họ đã có 10 đời và 2 thế hệ.Chỉ tính riêng đinh và cô đời thứ nhất có 6 người; đời thứ 2 có 8 người; đời thứ 3 có 4 người, đời thứ 4 có 15 người; đời thứ 5 có 32 người ( trong đó có 2 tổ cô); đời thứ 6 có 36 người; đời thứ 7 có 46 người; đời thứ 8 có 59 người; đời thứ 9 có 87 người; đời thứ 10 có 101 người; thế hệ thứ 11 có 51 người và thế hệ thứ 12 có 5 người; Tổng cộng có 451 người. Hiện còn sống là 242 người.Có cây lớn nào mà không phân cành, có dòng sông nào dài mà không phân nhánh, dòng họ đến đời thứ ba thì phân được 3 ngành, ngành giáp là cụ Trương Quang Đường (1770 - chi đệ nhị). ngành ất là cụ Trương Quang Quynh (chi đệ tam), ngành bính là cụ Trương Quang Trách (chi đệ tứ). Đến đời thứ tư thì phân ra được 15 nhánh; đời thứ 5 (Diêu giỗ) phân ra 32 chi trong đó có 2 chi nữ là Tổ cô húy Hướng và Tổ cố húy Khuyến hiện còn lại 7 chi (6 chi thuộc ngành giáp và 1 chi thuộc ngành ất).
 • Chi một: Can Trứ tộc trưởng là ông Trương Quang Húy Hồ (1927).
 • Chi hai: Can Thiệu chi trưởng là ông Trương Quang Húy Sinh (1926).
 • Chi ba: Can Đinh chi trưởng là ông Trương Quang Thắng (1959).
 • Chi bốn: Can Xuyến chi trưởng là ông Trương Quang Đàn (1947).
 • Chi năm: Can Phổ chỉ trưởng là bà Trương Thị Tuyết (1937).
 • Chi sáu: Can Miễn chi trưởng là ông Trương Quang Húy Mậu (1932).
 • Chi bảy: Can Kỳ chi trưởng là ông Trương Quang Hồng (1975).
Trong bảy chi trên chỉ có chi Can Miễn là có nhà thờ, có nghĩa trang và còn giữ được phần mộ của song Cao Tổ còn lại chi Can Trứ thờ chung nhà thờ họ Đại Tôn, chi Can Xuyến thờ chung nhà thờ Bính chi Trương Quang Nhàn (tứ thế tổ), Can Kỳ thờ chung nhà thờ Ngành Ất. Việc họ từ trước tới nay hoạt động theo cơ chế tộc trưởng, cầu đang điều hành, quản lý, chưa có hội đồng gia tộc, không lấy ngày kỵ của Tiên Tổ (mồng 4 tháng tư) làm ngày giỗ Tổ mà hàng năm con cháu về cúng tế rằm tháng giêng (theo truyền thống chung của nhiều họ). Ba nhà thờ còn lại cũng làm ở dạng này.

Các danh nhân của dòng họ văn quan võ tướng thời trước có 2 người: Những người thành đạt trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự, khoa học, nghệ thuật, thể dục, thể thao thời nay đã nẩy mần nở rộ đơm hoa kết trái (nhất là đời thứ 10).

Hiện trạng số hộ nghèo là 0; Số hộ giàu là 20/125 hộ chiếm 16%; Về văn hóa giáo dục: Đã thành lập ban khuyến học, khuyến tài có quỹ khuyến học là 15 triệu đồng; Tiến sỹ là 1 người, phó tiến sỹ 12 người, thạc sỹ 32 người, cử nhân 130 người; số người được tặng các danh hiệu nhà giáo nhân dân 1, nhà giáo ưu tú 4, thấy thuốc nhân dân 0, thấy thuốc ưu tú 2 người, nghệ sỹ nhân dân 2 người, nghệ sỹ ưu tú 6 người, giáo sư 3, phó giáo sư 14 người; Vận động viên thể dục, thể thao đạt huy chương quốc gia 4 người; Về văn hóa chính trị: Số cán bộ chủ chốt cấp xã là 30 người, cấp huyện 23 người, cấp tỉnh 17 người, cấp trung ương là 2 người; Về quân sự an ninh: Sỹ quan cao cấp trong quân đội 6 người, công an 4 người; Các danh hiệu vinh dự được nhà nước trao tặng anh hùng lao động là 1 người, anh hùng thời kỳ đỗi mới là 3 người, anh hùng lực lượng vủ trang là 2 người, mẹ Việt Nam anh hùng là 16 người, liệt sỹ là 27 người, người có công là khoảng trên dười 200 người, lão thành cách mạng 1, cán bộ tiền khỏi nghĩa 7.

Những thành tựu trên đây của Họ Tộc thật là khiêm tốn nhưng chúng tôi cũng rất lấy làm vinh dự tự hào với những gì mà dòng họ có được. Đặc biệt dòng họ có bề dày lịch sử gần 300 năm, lưu giữ được 3 cuốn gia phả Hán Nôm: Tự Đức nguyên niên (1847); Thành Thái tam niên ngụ niên (1891-1893); Thành Thái thập tứ niên (1902) . Danh nhân liên quan đến dòng họ có tên được khắc vào văn bia thứ 45 Văn miếu Quốc Tử Giám. Danh Tướng được nguyên tặng: "Dực Bảo Trung Hưng", gia tặng:"Đoan Túc Linh Phò Tôn Thần" hai đạo sắc trên còn sáng chói sơn son thiếp vàng.

Từ ngày có Đảng ra đời đến nay