Các loại Quỹ

Trình bày 1-2 trong số 2 mục.

Thư gửi dòng họ Trương Quang

Oct 19, 2015 9:47:56 AM
Thành phố Hà Tĩnh ngày 20 tháng 10 năm 2015.Kính gửi các Ông Chú, Bà Mợ, các Chú, các O cùng con cháu trong họ sinh sống trên khắp mọi miền đất nước, nước ngoài thân mến!Sau đại hội họ Trương Việt Nam tháng 4 2013 họ Trương Nghệ An - Hà Tĩnh chúng ta có chung một dòng văn hóa nên hai tĩnh thống nhất sinh hoạt cùng một khối lấy tên là: "Hội Đồng Họ Trương Nghệ Tĩnh" được đại hội thành lập tháng 6 2014. Ông Trương Sỹ Truy ( thuộc dòng họ Trương - Đăng ở Diễn Kỷ, Diễn Châu ) được bầu làm chủ tịch.

Quỹ Viên Gạch Hồng

Feb 24, 2017 3:32:53 PM
Xây dựng nhà thờ Họ Trương Việt Nam