VĂN TẾ TẠI NHÀ THỜ HỌ TRƯƠNG QUANG ĐẠI TÔN

XÃ TRUNG TIẾT, LÀNG PHÚ HÀO (XƯA) NAY LÀ KHỐI PHỐ 6 PHƯỜNG HÀ HUY TẬP – TP HÀ TĨNH - TỈNH HÀ TĨNH

Duy: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Thất thập bát niên)
Hà Tĩnh: tỉnh; Hà Tĩnh: Thành phố; Hà Huy Tập: phường; khối phố 6: thôn
Tuế thứ: Quý Mão chính ngoạt thập ngũ nhật.
Tộc: Trương Quang đại tôn, tộc trưởng: Trương Quang Lưu (thập thế tổ) thế Tằng tổ cùng đồng tộc nội ngoại thượng hạ đẳng cảm chiêu cáo vu.
Tiên tổ khảo: Tiền Thanh Hà quận. Hương đinh kì dị khâm mông ân tứ thọ lão Trương quý công (Chi đệ tứ) tự Gia Châu Canh Tý niên (1720), mộ tại bản thôn Đồng Yêm xứ tứ ngoạt sơ tứ nhật (4/4) kỵ . Thụy phác trực Phủ quân …Vĩ tiền
Tiên tổ tỷ: Tiền thừa phu thăng hương đình kỳ thọ lão Trương chính thất Trần thị hàng tam húy Chế, mộ tại Đại Tiết xã Cồn Đung xứ Thập nhất ngoạt, thập ngụ nhật (15/11) kỵ. Hiệu Tắc thuận nhụ nhin…Vĩ tiền
Liệt tổ, liệt tông cung vọng thượng đẳng chư vị tiên tổ khảo tỷ liệt vị …Vĩ tiền
Viết kim dị lệ hữu: Tế lập xuân lễ cầu phúc, cầu lộc, cầu tài. Tử tôn hiếu hiền nội ngoại toàn tộc tiến lệ bàn soạn: Kim ngân minh y, hương đăng, trầm trà, quả phẩm phù tữu phù lưu thanh chước xuê kê xuê trư hàn âm tư thành, thứ phẩm chi nghi, trân chi minh tiền cung trần tiến tế.
Kính Cáo: Cao cao tổ khảo: Tiền kỳ thụ lệnh chỉ cai hợp chức hương đình đại đức vọng cung tính nam Trương trọng Công húy Cung, mộ tại Hoang Lăng xứ tọa khôn hướng cấn, cửu ngoạt, nhị thập tứ nhật (24/9) kỵ. Thụy cương trực Phủ quân …..Vĩ tiền
Cao cao tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị hàng nhì húy Hồ, mộ tại Đồng Yêm xứ, tọa khôn hướng bính, Hiệu trinh cát nhụ nhin ….. Vĩ tiền
Trương á thất Sử thị hàng quý húy Đào, mộ tại Hoang Lăng xứ, tọa khôn hướng cấn. Hiệu lý mậu nhị nhin ….Vĩ tiền
Cao cao tổ bá, cao cao tổ thúc, cao cao tổ cô liệt vị Vĩ tiền
Kính Thỉnh: Cao tổ khảo: Tiền Lê triều kỳ thụ tri sự chức hương đình kỳ di khâm mông ân tứ thọ lão Trương trọng Công húy Đường Canh Dần niên (1770), mộ tại cồn Ngạng xứ, cửu ngoạt, sơ cửu nhật (9/9) kỵ, Thụy cương trực Phủ quân
Cao tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Giáp, mộ tại Hoang Lăng xứ, chính ngoạt thập nhất nhật (11/1) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Trương kế thất Trần thị húy Mãi, mộ tại hoang Lăng xứ lục ngoạt sơ tứ nhật (4/6) kỵ, Hiệu trinh thuật nhụ nhin.
Cao tổ khảo: Tiền ưu binh chức đội trưởng thăng hương đình thượng thọ lão Trương quý Công (chi đệ tam) húy Quynh, mộ tại Cồn Đung xứ thập nhất ngoạt, nhị thập nhật (20/11) kỵ, Thụy ôn hòa Phủ quân.
Cao tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Tào, mộ tại Cồn Đung xứ tứ ngoạt thập tứ nhật (14/4) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Trương kế thất Nguyễn thị húy Diễm, mộ tại Hậu Miếu xứ tam ngoạt nhị thập lục nhật (26/3) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Cao tổ khảo: Tiền kỳ thụ cai hợp chức hương đình kỳ thọ lão Trương qúy Phủ (chi đệ tứ) húy Trách bản tộc hội tác, mộ tại Đá Bàn xứ tam ngoạt nhị thập tứ nhật (24/3) kỵ, Thụy chính trực Phủ quân.
Cao tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Tọa Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Trương á thất Nguyễn thị húy Nhàn. Hiệu từ thuận nhụ nhin
Cao tổ bá: Tiền Thanh Hà quận Trương bá phủ húy Cán mộ tại Cồn Ngạng xứ Phủ quân.
Tằng tổ khảo: Tiền văn hội viện tự hương đình kỳ lão Trương trưởng Công húy Lăng mộ tại Nương Ngoài xứ thập ngoạt, thập nhất nhật (11/10) kỵ, Thụy cương trực Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Dưỡng mộ tại Cồn Ngạng xứ bát ngoạt thập cửu nhật (19/8) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Tiền hương lão Trương trọng Phủ húy Bàn mộ tại đập Ao xứ tứ ngoạt thập cửu nhật (19/4) kỵ, Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị mộ tại Cơn Sắn xứ. Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Tiền ưu binh Trương quý Phủ húy Chu mộ tại Hoang Lăng xứ cửu ngoạt nhị thập tam nhật (23/9) kỵ, Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Xuân mộ tại Nương Ngoài xứ nhị ngoạt sơ bát nhật (8/2) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Tiền bản thôn thăng hương đình kỳ thọ lão Trương quý Công (chi đệ tứ) húy Đào mộ tại Nương Ngoài xứ ngũ ngoạt sơ ngũ nhật (5/5) kỵ,Thụy ôn hòa Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị mộ tại Bụi Dứa xứ thất ngoạt nhị thập nhật (20/7) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Trương kế thất Sử thị hàng nhất mộ tại Bụi Dứa xứ lục ngoạt thập lục nhật (16/6) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Tiền bản thôn thăng hương đình kỳ thọ lão Trương quý Công (chi đệ ngũ) húy Thành mộ tại Cồn Ngạng xứ thập nhị ngoạt nhị thập lục nhật (26/12) kỵ, Thụy cương trực Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Nho mộ tại cồn Ngạng xứ chính ngoạt sơ tam nhật ( 03/01) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Tiền ưu binh ngụ trưởng thăng hương đình kỳ thọ lão Trương quý Công (chi đệ lục) húy Nhàn mộ tại Cồn Mọ xứ tọa tỵ hướng hợi bát ngoạt nhị thập cửu nhật (29/8) kỵ,Tthụy cương trực Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị hàng nhì húy Miên mộ tại Trung Cần thôn Cồn Bóng xứ thập nhị ngoạt thập tam nhật (13/12) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin
Tằng tổ khảo: Tiền hương lão Trương quý Phủ húy Thi. Phủ quân
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị húy Thuân nhụ nhin
Tằng tổ khảo: Tiền ngụ trưởng Trương trưởng Công húy Liêu mộ tại Đập Táng xứ lục ngoạt sơ bát nhật (8/6) kỵ, Thụy ôn hòa Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị hàng nhì húy Thanh, mộ tại Cồn Ngạng xứ thất ngoạt nhị thập nhất nhật (21/7) kỵ, Hiệu trinh thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Tiền ưu binh hương lão Trương trọng Phủ húy Bính Phủ quân.
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Nữu mộ tại Cồn Ngạng xứ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Tiền hương lão Trương quý Phủ húy Nội Phủ quân
Tằng tổ tỷ: Trương chính thất Trương thị húy Uy mộ tại Cồn Ngạng xứ Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Tằng tổ khảo: Trương quý Phủ húy Vỹ Phủ quân
Tằng tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị húy Chan nhụ nhin
Tằng tổ đại: Trương lệnh Phủ húy Khuân mộ tại Nương Ngoài xứ Nhất lang
Tằng tổ đại: Lệnh phủ húy Luận mộ tại Nương Ngoài xứ thập ngoạt nhị thập cửu nhật (29/10) kỵ, Nhất lang
Tằng tổ đại: Trương lệnh Phủ húy Tịnh mộ tại Đội Côi xứ Nhất lang.
Hiển tổ khảo: Tiền lý trưởng bản xã kiêm hành cán biện Trương bá Phủ húy Trứ mộ tại Đập Ao xứ thất ngoạt sơ nhất nhật ( 01/7) kỵ, Thụy cương trực Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị hàng tam húy Lân mộ tại Cồn Ngạng xứ tam ngoạt nhị thập nhị nhật (22/3) kỵ,H iệu từ thuận nhụ nhin.
Hiển tổ khảo: Tiền hương lão Trương bá Phủ húy Nghĩa tứ ngoạt thập cửu nhật (19/4) kỵ, Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Sử thị húy Khiêm mộ tại Vườn Bài xứ lục ngoạt nhị thập nhất nhật (21/6) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Hiển tổ đại: Trương lệnh Phủ húy Trọng, húy Dũng, húy Dụy, Nhất lang.
Hiển tổ đại: Trương bá Phủ húy Cấp mộ tại Trì Nậy xứ tứ ngoạt thập lục nhật (16/4) kỵ, Nhất lang.
Hiển tổ cô: Trương thị húy Hướng mộ tại Ổ Lợn xứ nhị ngoạt thập nhật (10/ 02) kỵ, Mỹ nương.
Hiển tổ khảo: Tiền hương lão Trương trọng Phủ húy Tạo mộ tại Bụi Dứa xứ lục ngoạt nhị thập lục nhật (26/6) kỵ, Thụy chất trực Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị hàng tam mộ tại Cồn Bùi xứ thập nhất ngoạt nhị thập cửu nhật (29/11) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Trương kế thất Sử thị hàng nhì húy Phúc mộ tại Hương Phúc xã cửu ngoạt thập ngũ nhật (15/9) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Hiển tổ khảo: Tiền ưu binh Trương quý Phủ húy Thiệu mộ tại Bụi Dứa xứ chính ngoạt thập nhị nhật (12/1) kỵ, Thụy cương trực Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị hàng quý húy Tứ Hiệu từ thuận Nhụ nhin.
Hiển tổ khảo: Trương quý Phủ húy Lễ mộ tại Đập Ao xứ thập ngoạt nhị thập nhất nhật (21/10) kỵ, Thụy ôn hòa Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Nhụ nhin
Hiển tổ khảo: Tiền bản thôn thăng hương đình kỳ thọ lão Trương bá Phủ húy Đinh mộ tại Nương Ngoài xứ nhị ngoạt nhị thập nhị nhật (22/2) kỵ, Thụy trương trực Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Nguyễn thị húy Ninh mộ tại Nương Ngoài xứ ngũ ngoạt thập nhị nhật (12/5) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhân.
Hiển tổ khảo: Tiền Miếu Phu Trương trọng Phủ húy Tài mộ tại Cồn Ngạng xứ bát ngoạt thập cửu nhật (19/8) kỵ, Thụy cương trực Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị húy Hạt mộ tại Nương Ngoài xứ bát ngoạt thập tam nhật (13/8) kỵ, Hiệu từ thuận nhụ nhin
Hiển tổ khảo: Tiền bản thôn nghĩa dân thăng hương đình kỳ thọ lão Trương bá Phủ húy Xuyến mộ tại Ngàn Sơn xứ thập ngoạt sơ nhất nhật (1/10) kỵ, Thụy đôn phác Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Dương thị hàng nhì húy Diễm mộ tại Ổ Lợn xứ Hiệu từ thuận Nhụ nhin.
Thiếp Trần thị húy Cẩn mộ tại Trì Nậy xứ Nhụ nhin
Hiển tổ khảo: Tiền đội trưởng thăng hương đình thượng thọ lão Trương trọng Công húy Phổ tự Quang Cẩm bát ngoạt thập ngũ nhật (15/8) kỵ, Thụy phác trực Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Dương thị hàng nhất húy Thuyên mộ tại Cồn Ngạng xứ bát ngoạt thập ngũ nhật (15/8) kỵ Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Hiển tổ đại: Lệnh thúc Trương Sỹ húy Tuấn, húy Dụ Nhất lang
Hiển tổ cô: Lệnh quý Trương thị húy Khuyến Mỹ nương
Hiển tổ khảo: Tiền bản thôn – thôn trưởng thăng lý trưởng bản xã hương trung thọ lão Trương quý Công húy Miễn mộ tại Cồn Ngạng xứ lục ngoạt sơ thất nhật (7/6) kỵ Thụy cương trực Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu thăng hương đình thượng thọ lão Trương chính thất Trương thị hàng nhất húy Lân mộ tại Nương Ngoài xứ ngũ ngoạt sơ ngũ nhật (5/5) kỵ Hiệu từ thuận phúc hậu nhụ nhin.
Hiển tổ khảo: Trương bá Phủ húy Toàn Phủ quân
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Nhụ nhin
Hiển tổ khảo: Trương trọng Phủ húy Vệ Phủ quân
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu thiếp cải giá Nhụ nhin
Hiển tổ đại: Lệnh bá Trương sỹ húy Ân Nhất lang
Hiển tổ khảo: Tiền đạo sư Trương bá Phủ húy Phụng mộ tại Cồn Ngạng xứ thập nhất ngoạt thập cửu nhật (19/11) kỵ Thụy ôn hòa Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Trần thị hàng tứ húy Điểu mộ tại Cồn Ngạng xứ thập nhất ngoạt thập nhất nhật (11/11) kỵ Hiệu từ thuận Nhụ nhin
Hiển tổ khảo: Tiền bản thôn – thôn trưởng thăng hương đình thủ chỉ Trương trọng Phủ húy Cầu mộ tại Cồn Ngạng xứ cửu ngoạt thập lục nhật (16/9/) kỵ Thụy ôn hòa Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Hiệu từ thuận nhụ nhin
Hiển tổ khảo: Tiền bản thôn thăng hương đình thượng thọ lão Trương quý Công húy Kỳ mộ tại Cồn Ngạng xứ ngũ ngoạt nhị thập bát nhật (28/5) kỵ Thụy ôn hòa Phủ quân.
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu hương trung thọ lão Trương chính thất Phạm thị hàng nhất húy Nhiễm mộ tại Ngàn Sơn xứ thất ngoạt thập nhất nhật (11/7) kỵ Hiệu trinh thục nhụ nhin.
Hiển tổ khảo: Trương bá Phủ húy Truyền Phủ quân
Hiển tổ tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Nhụ nhin
Hiển tổ đại: Trương sỹ húy Đính, húy Lục, húy Hưu, húy Trì, húy Tại, húy Soái, húy Diệu, Nhất lang.
Hiển khảo: Tiền bản thôn – thôn trưởng thăng hương đình kỳ thọ lão Trương trưởng Công húy Kinh mộ tại Hoang Lăng xứ ngũ ngoạt thập nhật (10/5) kỵ Thụy mẫn biển Phủ quân.
Hiển tỷ: Tiền thừa phu Trương chính thất Dương thị hàng nhất húy Thư mộ tại Hoang Lăng xứ thập ngoạt nhị thập nhất nhật (21/10) kỵ Hiệu từ thuận Nhụ nhin.
Kính Kị Nội Đường: Cao tổ bá, cao tổ thúc, cao tổ cô; tằng tổ bá, tằng tổ thúc, tằng tổ cô; hiển tổ bá, hiển tổ thúc, hiển tổ cô; hiển bá, hiển thúc, hiển cô; lệnh bá, lệnh thúc, lệnh cô; bá thúc huynh đệ cô di tỵ muội, sương vong sa lạc phàm ngạ tôn thần hàm trư lai cách Thượng hưởng
Cung thỉnh, cung vọng: Vong nhân cập phủ chư vị hậu duệ dưới trướng tiên tổ hoặc do ngộ nạn, hoặc vì bệnh nan y, hoặc thiên tai địch họa, thương vong từ trần sa lạc, hữu sinh vô dưỡng, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị dù ở xa hay ở gần theo gót tiên tổ về tại từ đường lai hâm, lai hưởng.
Kính Cáo: Bản gia long mạch, đông trù tư mệnh, táo phủ thần quân, long mạch thổ thần, thổ địa, thổ trạch điền viên, ngụ phương phúc thổ tôn thần
Thượng hưởng chứng giám lễ bạc lòng thành phù hộ độ trì con cháu nội ngoại toàn tộc thực lai đại đức an khang thịnh vượng.

Lời kêt
Nước Long Hải muôn dòng trong sạch
Uống suối thơm phải nhớ tới nguồn xưa
Sách có câu dĩ hiếu vĩ tiền
Người phải nghĩ nhân sinh do tổ
Nhớ là nhớ các vị tiên linh xưa trầm anh nết cũ
Tiếng hiền lành để lại thăng biên
Người sinh đều tài cán hào hoa
Những công trạng được ghi rõ ràng trong gia phả
Ngành hoa diêu dây dài lá thắm
Hiếu tử trung một cõi không lay
Cây tiêu liễu lắm nhành sây trái
Cứ tỏ tường những trên mây rồi dưới gió
Nay nhân Tế lập xuân, Lễ cầu phúc, cầu lộc, cầu tài
Con cháu kính dâng lên Tổ Tiên lễ bạc lòng thành của đơn mà lòng thì trọng
Xin trên từ liệt vị vĩ tiền Tiên Tổ niềm đơn cũng thấu ít nhiều
Dưới âm hồn thượng hạ hương vong
Cầu cho các cựa được thịnh vượng an khang
Hoa diêu âm dòng họ được khang cường phú thọ.
Cảm cáo !Nguồn tin: Cữu thế tự Tam