Câu Đối về nhà thờ Họ Trương Việt Nam

 • Huyết
 • mạch
 • tông
 • tộc
 • diên
 • trường
 • căn
 • tổ
 • quốc
 • Tinh
 • hoa
 • Trương
 • tộc
 • truyền
 • trứ
 • tận
 • thời
 • không
Dịch nghĩa: Nguyên là của Cụ Trương Quang Phúc ra
Huyết mạch họ hàng nối dài theo đất nước.
Tinh hoa Trương tộc truyền mãi với thời gian.
Phiên âm:
Huyết mạch tông tộc diên trường căn tổ quốc
Tinh hoa Trương Tộc truyền trứ tận thời không
(Dịch giả : Trần Trọng Sâm)
Ghép song ngử trên chữ Hán dưới chữ Việt là của Cữu thế tự Tam
Nguồn tin: Từ dịch giã Trần Trọng Sâm