Quỹ Viên Gạch Hồng


Xây dựng nhà thờ Họ Trương Việt Nam

Đợt 1: Rằm tháng giêng 2017. số tiền đã quyên góp được 15,000,000đ ( mười lăm triệu đồng)
Chi tiết mức 50,000đ bao gồm: Cửu thế tự Đàn(47), tự Minh(45), tự Diệu(47), tự Huệ(57), tự Hùng(72), tự Canh(57); Viên tôn tự Thức(57), tự Chuyên(51), tự Trân(55), Trương Thị Nga(Châu)
Mức 100,000đ gồm: Bát thế tự Sừ(31), tự Hòa(56), tự Bảo(36), tự Hợi(59), tự Học(29), tự Phán(52), tự Mạo(63), O Lan(Bản), O Chắc(Phê); Cửu thế tự Cương(72), tự Lương(76), tự Tâm (78), tự Thuyết(49), tự Thắng(59), tự Thược(41), Tự Trì(57), tự An(86), tự Công(76), tự Cúc(34), O Mai(Sừ); Viên Tôn tự Hậu(78), tự Biểu(62), tự Tuyến(76), Tự Giám(65), tự Hoài(75), tự Tâm(82), tự Thanh(78), tự Phỗ(01), tự Việt(05), tự Sơn(69), tự Hoàng(84), tự Thuận(70), tự Quốc(81), tự Kỷ(59), tự Tuấn Anh(78), tự Tú(78)
Mức 200,000đ gồm: Viên tôn tự Lưu(48), tự Anh(76), tự Nhật(86), Trương thị Mỹ(Dược), Bùi thị Vọng(Anh), Nguyễn Đình Dũng(Mỹ), Trương Thị Thủy(Học), Trương Thị Hiền(Minh), Trương thị Minh(Thảo)
Mức 300,000đ gồm Viên Tôn tự Phương(80).
Mức 500,000đ gồm cữu thế tự Lạng(53), Viên Tôn tự Hà(67), tự Tuấn(79), tự NAm(82), Nguyễn Ngọc Quang(Ba, Thảo)
Mức 1,000,000đ gồm Viễn Tôn tự Quốc (77), Viên Tôn tự Hậu(82)
Mức 2,000,000đ gồm Cửu thế tự Dược(44), Cữu Thế tự Tam(47).

Trưởng ban vận động:
Cửu thế tự Dược