Điễn Tế

Điễn Tế (Tại nhà thờ)
Khí chinh - Cổ Quan Tẩy sở
Tế nhân tửu vị Tự Lập
Giáng thần Củ soát tế vật
Nghệ hương án tiền Quỳ Chước tửu
Thượng hương Cáo Từ Phù Phục
Hưng (2 lạy) Bình thân phược vị
Tham thần cúc cúng bái (4 lạy)
Bình thân phược vị (Tiến soạn)
1. Sơ hiến lệ nghệ Tiên tổ khảo tỷ thần vị vĩ tiền Quỳ Tế tửu Điền tửu Phù phục (2 lạy)
Bình thân phược vị
Nghệ độc chúc vị
Nghệ độc chúc vị Quỳ Chuyển chúc Giai quỳ
Độc chúc Phù phục (2 lạy) Bình thân phục vị
Quân hiến
2. Á hiến lệ nghệ Tiên tổ khảo Tỷ thần vị tiền
Quỳ: Tế tửu Điển tửu
Phù phục (2 lậy)
Bình thân phược vị
Quân hiến
3. Chung hiến lệ nghệ Tiên tổ khảo tỷ thần vị tiền
Quỳ: Tế tửu Điền tửu
Phù phục (2 lạy) Bình thân phược vị
Quân hiến

Hạp môn Chủ nhân dị hạ giai xuất
Chúc hy hâm: Cáo hộ từ
Tổ Khảo mệnh công chức
Thừa trí đa phúc vô cương
Vu như hiếu tôn
Lai như hiếu tôn
Sử nhu thu lộc vu thiên
Nghi giá vu điền
Nghi thọ vạn niên
- Vật thể dẩn chi -

Khai môn Phục vị
Hữu thực Điểm trà
Nghệ ẩm phược vị Quỳ ẩm phước
Cáo hô từ

Phù phục (2 lạy)
Bình thân Cáo lợi thành
Từ thần cúc cúng bái (4 lạy)
Bình thân phân chúc
Lễ tất Triết soạn

yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php56/usr/lib64/php/modules/intl.so' - libicui18n.so.57: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
  'id' => '10',
  'slug' => 'dien-te',
];

$_SERVER = [
  'CONTEXT_DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'CONTEXT_PREFIX' => '',
  'DOCUMENT_ROOT' => '/home/hotruong/public_html',
  'GATEWAY_INTERFACE' => 'CGI/1.1',
  'HTTP_ACCEPT' => 'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8',
  'HTTP_ACCEPT_ENCODING' => 'br,gzip',
  'HTTP_ACCEPT_LANGUAGE' => 'en-US,en;q=0.5',
  'HTTP_CONNECTION' => 'Keep-Alive',
  'HTTP_HOST' => 'hotruongquang.com',
  'HTTP_IF_MODIFIED_SINCE' => 'Tue, 17 Sep 2019 04:22:31 UTC',
  'HTTP_USER_AGENT' => 'CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)',
  'PATH' => '/bin:/usr/bin',
  'PHPRC' => '/usr/local/lib/',
  'QUERY_STRING' => '',
  'REDIRECT_STATUS' => '200',
  'REDIRECT_UNIQUE_ID' => 'Xin6iHDVWUsAJ-lbMw0AAAA0',
  'REDIRECT_URL' => '/news/10-dien-te.html',
  'REMOTE_ADDR' => '18.207.240.35',
  'REMOTE_PORT' => '34464',
  'REQUEST_METHOD' => 'GET',
  'REQUEST_SCHEME' => 'http',
  'REQUEST_URI' => '/news/10-dien-te.html',
  'SCRIPT_FILENAME' => '/home/hotruong/public_html/index.php',
  'SCRIPT_NAME' => '/index.php',
  'SERVER_ADDR' => '112.213.89.75',
  'SERVER_ADMIN' => 'webmaster@hotruongquang.com',
  'SERVER_NAME' => 'hotruongquang.com',
  'SERVER_PORT' => '80',
  'SERVER_PROTOCOL' => 'HTTP/1.1',
  'SERVER_SIGNATURE' => '',
  'SERVER_SOFTWARE' => 'Apache',
  'TZ' => 'Asia/Ho_Chi_Minh',
  'UNIQUE_ID' => 'Xin6iHDVWUsAJ-lbMw0AAAA0',
  'PHP_SELF' => '/index.php',
  'REQUEST_TIME_FLOAT' => 1579809416.185470104217529296875,
  'REQUEST_TIME' => 1579809416,
];

$_SESSION = [
  '__flash' => [],
];