Hiển Tổ húy Hiểu (曉)

Thân sinh

Thông tin

1876
15/11/1941
Hiển Tổ húy Hiểu (曉)
(175+2,112)
 • Hiển
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • sắc
 • mục
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • trương
 • phủ
 • huý
 • Hiểu
 • Đinh
 • Mão
 • niên
 • thuỵ
 • cương
 • trực
 • phủ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿Bụi Dứa
 • xứ
 • .
 • Tân
 • Tị
 • niên
 • thập
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • tạ
 • thế
 • .
 • Hiển
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • trương
 • chính
 • thất
 • hồ
 • thị
 • hàng
 • lục
 • huý
 • Sáu
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿Bụi Dứa
 • xứ
 • .
 • Nhất
 • ngoạt
 • cửu
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Trương

 • á
 • thất
 • Nguyễn
 • thị
 • hàng
 • nhì
 • huý
 • Con
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • 塵菠蘿Bụi Dứa
 • xứ
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • nhị
 • thập
 • nhị
 • nhật
 • kỵ
 • .