Tằng Tổ húy Yến (晏)

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Yến (晏)
(3660,2511)
  • Tằng
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • Trương
  • huý
  • Yến
  • nhất
  • lang
  • .