Tằng Tổ húy Năm (伍)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Năm (伍)
(3160,2344)
 • Tằng
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • thúc
 • Trương
 • huý
 • Năm
 • nhất
 • lang
 • .