Tằng Tổ húy Thuận (順)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Thuận (順)
(5760,4114)
  • Tằng
  • tổ
  • đại :
  • Lệnh
  • Trương
  • huý
  • Thuận
  • nhất
  • lang
  • .