Tằng Tổ húy Cô Đạt (躂)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Cô Đạt (躂)
(2460,1834)
  • Tằng
  • tổ
  • lệnh
  • Trương
  • thị
  • huý
  • Đạt
  • nhất
  • nương
  • .