Tằng Tổ húy Võ (武)

Thân sinh

Thông tin

?
10/10
Tằng Tổ húy Võ (武)
(2161,1433)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • nhiêu
 • ấm
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • trương
 • Trương
 • quý
 • công
 • huý
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Thập
 • ngoạt
 • thập
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • thăng
 • hương
 • đình
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • chính
 • thất
 • thị
 • hàng
 • nhất
 • huý
 • Thược
 • hiệu
 • từ
 • thuận
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • thập
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .Nam tử