Tằng Tổ húy Phúc (福)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phúc (福)
(1860,1322)
  • Tằng
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • trọng
  • trương
  • Phúc
  • nhất
  • lang
  • .

Huynh đệ