Tằng Tổ húy Phương (芳)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Phương (芳)
(1661,1222)
  • Tằng
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • trọng
  • Trương
  • Phương
  • nhất
  • lang
  • .