Tằng Tổ húy Vượng (旺)

Thân sinh

Thông tin

?
13/10
Tằng Tổ húy Vượng (旺)
(1060,912)
  • Tằng
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • Trương
  • Vượng
  • nhất
  • lang
  • .

Huynh đệ