Tằng Tổ húy Quế (劌)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Quế (劌)
(960,833)
  • Tằng
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • thúc
  • Trương
  • Quế
  • nhất
  • lang
  • .