Tằng Tổ húy Pha (頗)

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Pha (頗)
(461,213)
 • Tằng
 • tổ
 • khảo
 • tiền
 • bản
 • thôn
 • hương
 • trung
 • thọ
 • lão
 • Trương
 • phủ
 • huý
 • Pha
 • thuỵ
 • ôn
 • hoà
 • phủ
 • quân
 • .
 • Tằng
 • tổ
 • tỷ
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • nhụ
 • nhân
 • .