Thập Thế tự Cương

Thân sinh

Thông tin

1979
?
Thập Thế tự Cương
(8101,734)