Cao Tổ húy Diệu (妙)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Diệu (妙)
(3250,1222)
  • Cao
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • thúc
  • Trương
  • Diệu
  • nhất
  • lang
  • .

Huynh đệ