Thập Thế tự Quang

Thân sinh

1952 - 1996

Thông tin

1984
?
Thập Thế tự Quang
(2101,212)

Huynh đệ