Thập Thế tự Dũng

Thân sinh

Thông tin

1960
?
Thập Thế tự Dũng
(1102+1,111)