Cao Tổ húy Soái (帥)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Soái (帥)
(4950,2312)
 • Cao
 • tổ
 • đại :
 • Lệnh
 • thúc
 • Trương
 • sĩ húy
 • Soái
 • nhất
 • lang
 • .

Huynh đệ