Cao Tổ húy Soái (帥)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Soái (帥)
(3150,1212)
  • Cao
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • thúc
  • Trương
  • Soái
  • nhất
  • lang
  • .

Huynh đệ