Cửu Thế tự Sơn

Thân sinh

14/6/1948 -

Thông tin

1974
?
Cửu Thế tự Sơn
(1691+1,811)

Nam tử