Cửu Thế húy Tam

Thân sinh

1927 - 2011

Thông tin

?
?
Cửu Thế húy Tam
(1490,734)
Cửu thế tổ đại : Tiền ưu binh, Tổ quốc tôn vinh liệt sỹ, huân chương kháng chiến nhất hạng Trương quý húy Tam nhất lang

Huynh đệ