Cao Tổ húy Tại (在)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Tại (在)
(3050,1144)
 • Cao
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • thúc
 • Trương
 • huý
 • Tại
 • nhất
 • lang
 • .