Cửu Thế húy Hào

Thân sinh

Thông tin

1952
1996
Cửu Thế húy Hào
(292+4,5220)
Cửu thế tổ khảo :Tiền bản xã hương lão Trương trọng công húy Hào. Nhâm Thìn niên (1952). tạ thế Bính Tý niên (1996). Thụy ôn hòa phu quân.
Chính thất Lưu thị Thiện. Tân Mão niên (1951).

Huynh đệ