Bát Thế húy Châu

Thân sinh

Thông tin

1948
2017
Bát Thế húy Châu
(2581+1,2512)
Bát thế tổ khảo:Tiền ưu binh, Đảng viên, Cán bộ UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Hồi Hưu. Thăng hương đình kỳ thọ lão Trương trưởng công húy Châu. Mậu Tý niên (1948). tạ thế Đinh Dậu niên (2017). Thụy hiền hòa phu quân.
Chính thất Hồ thị Dung.

Huynh đệ