Bát Thế húy Cẩn

Thân sinh

Thông tin

1944
2017
Bát Thế húy Cẩn
(238+3,2423)
Bát thế tổ khảo: Tiền ưu binh, đảng viên, hội viên hội người cao tuổi. Thăng hương đình kỳ thọ lão Trương trọng công húy Cẩn. Giáp Thân niên (1944) tạ thế Đinh Dậu niên (2017). Thụy ôn hòa phu quân.
Chính thất Trần thị Thanh.