Cao Tổ húy Hưu (休)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Hưu (休)
(2850,1124)
  • Cao
  • tổ
  • đại
  • lệnh
  • thúc
  • Trương
  • Hưu
  • nhất
  • lang
  • .