Viễn Tổ húy Châu (嘉袾)

Thân sinh

Thông tin

?
4/4/1820
Viễn Tổ húy Châu (嘉袾)
(614,166)
Gia Châu Giã
 • Viễn
 • tổ
 • khảo
 • :
 • Tiền
 • Thanh
 • quận
 • kỳ
 • di
 • khâm
 • mông
 • ân
 • tứ
 • thọ
 • lão
 • .
 • Trương
 • Quý
 • Công
 • hàng
 • tứ
 • tự
 • Gia
 • Châu
 • thuỵ
 • phác
 • trực
 • phũ
 • quân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • bản
 • thôn
 • Đồng
 • Yêm
 • xứ
 • .
 • Tứ
 • ngoạt
 • tứ
 • nhật
 • kỵ
 • .
 • Thê
 • tử
 • tiền
 • thừa
 • phu
 • Trương
 • chính
 • thất
 • Trần
 • thị
 • huý
 • Chế
 • hàng
 • tam
 • hiệu
 • thiện
 • tắc
 • nhụ
 • nhân
 • .
 • Mộ
 • tại
 • Đại
 • Tiết
 • 竹塵Cồn Đung
 • xứ
 • .
 • Thập
 • nhất
 • ngoạt
 • thập
 • ngũ
 • nhật
 • kỵ Ngài định cư tại thôn Phú Hào vào khoảng 1745.Từ đường viễn tổ huý Châu tự Gia Châu Giã