Bát Thế húy Thận

Thân sinh

Thông tin

1902
1983
Bát Thế húy Thận
(1381+2,823)
Bát thế tổ khảo :Tiền bản thôn thăng hương đình thượng thọ lão Trương trọng công húy Thận. Nhâm Tuất niên (1902) tạ thế Quý Hợi niên (1983). Thụy ôn hòa phu quân.
Bát thế tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương chính thất Phan thị húy Bốn. Hiệu từ thuận nhụ nhin.
Bát thế tổ tỷ : Tiền thừa phu Trương kế thất Nguyễn thị húy Tám .Hiệu từ thuận nhụ nhin.

Huynh đệ

Nam tử