Bát Thế tự Tam

Thân sinh

1902 - 25/12/1973

Thông tin

1955
?
Bát Thế tự Tam
(1083+2,634)

Huynh đệ

Nam tử