Cao Tổ húy Lục (錄)

Thông tin

?
?
Cao Tổ húy Lục (錄)
(2750,1114)
 • Cao
 • tổ
 • đại
 • lệnh
 • thúc
 • Trương
 • Lục
 • nhất
 • lang
 • .
 • Dị
 • hạ
 • mộ
 • tại
 • Cồn
 • Ngạng
 • xứ
 • .