Hiển Tổ húy Bạt

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Bạt
(237,251)
Hiển tổ đại :Trương sỹ húy Bạt, (chi đệ nhất) nhất lang.