Hiển Tổ húy Nhiếp

Thân sinh

Thông tin

1907
21/2/1995
Hiển Tổ húy Nhiếp
(2074+2,2112)
Hiển tổ khảo:Tiền bản thôn thăng hương đình thượng thọ lão Trương trưởng công húy Nhiếp, Đinh Vỵ niên (1907). Tạ thế Ất Hợi niên (1995) Nhị ngoạt Nhị thập nhất nhật (21/02) Kỵ. Thụy ôn hòa phúc hậu phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu thăng hương đình kỳ lão Trương chính thất Lê thị húy Duyệt Tân Hợi niên (1911) Tạ thế Giáp Dần niên (1974) Hiệu từ thuận nhụ nhin.

Huynh đệ