Hiển Tổ húy Dụt

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Dụt
(177,1723)
Hiển tổ đại Trương sỹ húy Dụt, (chi đệ nhị) nhất lang.