Hiển Tổ húy Mận

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Mận
(97,1133)
Hiển tổ khảo tiền bản xã Trương quý công húy Mận, thụy ôn hòa phu quân.
Hiển tổ tỷ tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Phước hiệu từ thuận nhụ nhin.
Hiển tổ tỷ tiền thừa phu Trương kế thất Hồ thị hiệu từ thuận nhụ nhin.