Hiển Tổ húy Hán

Thân sinh

Thông tin

?
?
Hiển Tổ húy Hán
(77,1113)
Hiển tổ đại :Trương sỉ húy Hán, (chi đệ nhất) nhất lang