Hiển Tổ húy Dược

Thân sinh

Thông tin

1902
25/12/1973
Hiển Tổ húy Dược
(674,811)
Hiển tổ khảo:Tiền bản thôn thăng hương đình kỳ thọ lão Trương trưởng công húy Dược Nhân Dần niên (1902). Tạ thê Quý Sửu niên (1973) Thập nhị ngoạt, Nhị thâp ngụ nhật (25/12) kỵ. thụy cương trực phu quân.
Hiển tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Lê thị húy Lạc, Giáp Thìn niên. Tạ thế Mậu Thìn niên (1988) Tam ngoạt sơ tứ nhật (04/03) kỵ. hiệu từ thuận nhụ nhin.

Nam tử