Tằng Tổ húy Tá

Thân sinh

Thông tin

?
8/8
Tằng Tổ húy Tá
(2961,1822)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã hương đình kỳ thọ lão Trương trọng công húy Tá,Bát ngoạt ,sơ bát nhật (08/8) kỵ Thụy ôn hòa phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Trịnh thị huy Tùng, hiệu từ thuận nhụ nhin
Trương kế thất Biện thị húy Nguyên, hiệu từ thuận nhụ nhin

Huynh đệ

Nam tử