Tằng Tổ húy Thụ

Thân sinh

Thông tin

?
?
Tằng Tổ húy Thụ
(2661,1534)
Tằng tổ khảo:Tiền bản xã Trương quý công húy Thụ, Thụy cương trực phu quân
Tằng tổ tỷ:Tiền thừa phu Trương chính thất Hoàng thị húy Em, hiệu từ thuận nhụ nhin